برگزاری دوره آموزشی سالمند یاری

برگزاری دوره آموزشی سالمند یاری اولین دوره سالمندیاری در مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی نیکان
برای توانمندسازی خانواده و مراقبین سالمندان
صدور گواهینامه معتبر
محل برگزاری این دوره بیمارستان نیکان غرب است
برای ثبت نام به سایت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وزارت بهداشت به آدرس nacehvet.behdasht.gov.irمراجعه کنید .
برای کسب اطلاعات در ساعات اداری با شماره ۲۹۱۲۴۲۵۷تماس بگیرید .

west.nikan.hospital
aqdasiyeh.nikan.hospital
east.nikan.hospital
nikan.hospital
nikanvirtual.com
nikaneye.com
nikanclinic.com