برنامه کلینیک های بیمارستان نیکان غرب

جهت اطلاع و تعیین وقت ویزیت از برنامه های کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان نیکان غرب، کلینیک مورد نظر خود را انتخاب کنید.
و پزشک و زمان مورد نظر را انتخاب و نوبت  بگیرید شماره تماس: ۲۱۲۹۱۲۰۰۰۰ داخلی ۰ و ۴۰۰۳
جهت گرفتن وقت از مرکز تلفن داخلی ۴۱۰۰ و ۴۰۲۲ تماس بگیرید.