منابع انسانی

منابع انسانی :آقای مجید مودی

شماره تماس:۲۹۱۲۴۰۲۴
۲۹۱۲۴۰۲۵
۲۹۱۲۴۰۲۳

موقعیت : طبقه همکف

جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.