تغذیه و رژیم درمانی

شماره مستقیم :
۲۹۱۲۴۵۵۴

موقعیت دفتر واحد تغذیه و رژیم درمانی : طبقه 1-
جهت ارتباط مستقیم تماس بگیرید.

واحد تغذیه و رژیم درمانی با بهره گیری از کارشناسانی متعهد و مجرب ، آماده ارائه خدمت در دو بخش مدیریت خدمات غذایی و رژیم درمانی می باشد.
تغذیه و رژیم درمانی:
این خدمت در بخش های بستری و کلینیک بیمارستان صورت می پذیرد.
در بخش های بستری انجام ارزیابی تخصصی تغذیه ، مشاوره و ارائه برنامه غذایی و تنظیم ریز مغذی ها و درشت مغذی ها و پیگیری وضعیت تغذیه ای بیمار ، تجویز مکمل های غذایی(در صورت نیاز) با توجه به دستور پزشک معالج و شرایط بیمار صورت میپذیرد.
در کلینیک بیمارستان نیزمتخصصین تغذیه با هماهنگی و تنظیم وقت قبلی از کلینیک در روز های معین ، آماده ارائه خدمت به مراجعین محترم می باشند.
شماره نوبت دهی کلینیک بیمارستان:
29120000

مدیریت خدمات غذایی:
این واحد آماده ارائه خدمت در خصوص کلیه ی امور مربوط به غذا و تغذیه بیماران بستری و پرسنل می باشد.
از دیگر خدمات این بخش میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تعیین منو غذایی
تعیین میان وعده بیماران
نظارت بر رژیم های غذایی بیماران
نظارت بر کیفیت و کمیت مواد غذایی خریداری شده
نظارت بر تهیه و آماده سازی مواد غذایی
نظارت بر کیفیت و کمیت مواد غذایی
نظارت بر چینش سینی غذایی بیمار
انتخاب و فراهم کردن فرمولاهای تجاری جهت تغذیه انترال بیماران
فراهم سازی تغذیه کمکی بیماران با توجه به دستور پزشک معالج یا متخصص تغذیه
نظارت بر تهیه سازی فرمولاهای تجاری با توجه به نیاز بیمار
آموزش مهمانداران در خصوص فرآیند های مرتبط
آموزش پرستاران در خصوص فرآیند های مرتبط
پایش و نظارت بر فرایند های مرتبط