انبار و تدارکات

 

موقعیت طبقه منفی چهار

شماره مستقیم: ۲۹۱۲۴۱۵۴

خرید کلیه اقلام و موارد مورد نیاز بیمارستان

تامین نیازهای بخش و قسمت های مختلف

هماهنگی جهت کلیه امور چاپی بیمارستان

پیگیری تعمیرات لوازم انفورماتیک و کلیه لوازم تاسیساتی

تنظیم تنخواه

توزیع کلیه اجناس خریداری شده طبق فرآیند جاری به کلیه بخش های بیمارستان

ثبت شماره اموال بر روی کلیه لوازم سرمایه ای خریداری شده بیمارستان

ثبت کلیه فاکتورهای خریداری شده در سیستم و کنترل کیفیت اقلام خریداری شده

ثبت کلیه مصارف به تفکیک بخش ها در سیستم

ثبت درخواست لوازم مصرفی از انبار ملزومات بصورت ماهانه