دیدار هیات تاجیک از بیمارستان نیکان غرب

 

 

دیدار هیأت تاجیک بیمارستان مرکزی قلب و عروق شهر دوشنبه تاجیکستان از بیمارستان نیکان غرب در روز سه شنبه نوزدهم دی ماه ۱۴۰۲
در این دیدار به بازدید از بخش های پاراکلینیک و بالینی پرداخته شد و هیئت مذکور از روند پیشرفت پزشکی و تجهیزات پزشکی بیمارستان نیکان
غرب دیدن کردند. طی این دیدار روسای دو بیمارستان زمینه های همکاری و تسهیل درمان بیماران در ایران مورد بحث و گفتگو قرارگرفت

 

WEST.NIKAN.HOSPITAL