گروه بیمارستان های نیکان حمله به بیمارستان الاهلی در غزه را محکوم کردند

گروه بیمارستان های نیکان حمله به بیمارستان الاهلی در غزه را محکوم کردند