مدارک پزشکی

شماره مستقیم:۲۹۱۲۴۰۵۵

یا ۲۹۱۲۴۰۵۶

 

خدمات بخش مدارک پزشکی :

واحد مدارک پزشکی بیمارستان با بهره گیری از کارشناسان متعهد و مجرب، ضمن ثبت و نگهداری مدارک پزشکی مراجعین محترم، آماده ارائه خدمات درخصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز ازپزشک معالج می باشد. مدارک پزشکی ( Medical Records)

واحدی است که اوراق و مدارکی را به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار ، در بیمارستان به نحو قابل دسترسی نگهداری می کند تا در مواقع لزوم به منظور مراجعه های  بعدی بیمار ، آمار ، تحقیقات ، آموزش  و بررسی خدمات ارائه شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد .

هر پرونده بیمار شامل اطلاعات کافی جهت شناسایی کامل یک بیماری خاص ، ثبت مسائل بهداشتی وی و ثبت دقیق نتیجه گیری هر گونه معالجه می باشد.

اطلاعات به صورت

۱: مکتوب

۲: در حافظه کامپیوتر نگهداری می گردد.

واحد مدارک پزشکی در جهت نگهداری پرونده پزشکی بیماران طبق اصول علمی، انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد کدگذاری بیماریها و اقدامات درمانی طبق  سیستم های طبقه بندی بین المللی تلاش می کند.

این واحد آماده ارائه خدمات در خصوص نیاز به مدارک تشخیصی و درمانی با اخذ مجوز از پزشک معالج به مراجعین محترم می باشد.

از دیگر خدمات این بخش:

تهیه و تنظیم آمار بهداشتی، درمانی

انجام امور سازماندهی ، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات بهداشتی درمانی بیماران بر اساس روشهای استاندارد

کد گذاری بیماریها و اقدامات درمانی بر اساس سیستم های طبقه بندی بین المللی ( کتاب ICD)

پاسخگویی به مراجع و مراکز قانونی  در خصوص استعلام های  به عمل آمده

تنظیم مدارک برای بیماران متقاضی جهت استفاده از بیمه های مرتبط و طرف قرارداد