بهداشت حرفه‌ای

خدمات بهداشت حرفه ای :

طبقه همکف
تلفن
۲۹۱۲۴۰۹۵

 • انجام معاینات ادواری،معاینات بدو استخدام و معاینات بازگشت به کار
 • ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان اور محیط کار، بررسی عوامل زیان اور شناسایی شده و اقدام به کنترل آنها
 • ارزیابی مخاطرات و ریسک های شغلی و موجود در بیمارستان
 • ارزیابی پروسیجرها ارگونومیک کارکنان و ارائه راهکارهای صحیح ارگونومیکی
 • برگزاری کلاسهای اموزشی ایمنی و سلامت شغلی
 • ثبت حوادث رویداده در بیمارستان و تحلیل علل ریشه ای بروز حوادث و پیگیری در خصوص جلوگیری از بروز مجدد حوادث
 • هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی
 • تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های مربوط به بهداشت حرفه ای و پیگیری اجرایی شدن انها
 • تهیه و تجهیز وسایل حفاظت فردی مطابق با اصول ایمنی و ارگونومی
 • انجام فعالیت های مرتبط با اعتباربخشی بیمارستان
  برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار به صورت ماهیانه.
  مدیریت ایمنی مواد شیمیایی.