بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

خدمات بهبود کیفیت و اعتبار بخشی :

 

موقعیت طبقه اول

شماره مستقیم: ۲۹۱۲۴۱۴۴

تهیه و تدوین برنامه استراتژیک   ۳ ساله بیمارستان

بازنگری سالانه برنامه استراتژیک بیمارستان

برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتباربخشی در بیمارستان

پایش پیشرفت استقرار نظام اعتباربخشی در بیمارستان

تهیه و تدوین شاخص های بیمارستان

پایش شاخص های تدوین شده بر اساس استانداردهای اعتباربخشی

بررسی عدم انطباق های مشاهده شده و گزارش شده

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در بیمارستان

نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی

کنترل و نظارت بر تدوین استاندارد فرایندها،خط مشی ها ،دستورالعمل ها و اجرای انها

کنترل و نظارت بر فرایند بازنگری و کنترل مستندات و جلوگیری از انتشار مستندات منسوخ به منظور بهبود عملکرد فرایندها

تحلیل رضایتمندی و نظر سنجی های مراجعین و بیماران

نظارت و کنترل بر فرایند تهیه و بازنگری مستندات و فرمهای بیمارستان براساس سنجه های اعتباربخشی با تایید اعضاء کمیته های مرتبط

انجام ممیزی های داخلی هر ۶ ماه یکبار براساس استانداردهای اعتباربخشی